Kretsstyret i Tele-Busk krets har i september 2018 vedtatt at referatene fra styremøtene skal legges ut på kretsens nettside. Referatene vil du kunne finne nedenfor i etterkant av hvert styremøte.